Najpogostejša vprašanja

Kaj je energetska izkaznica?
Energetska izkaznica stavbe je javna listina s podatki o energijski učinkovitosti stavbe s priporočili za povečanje energijske učinkovitosti. Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela.

Kdo jo potrebuje?
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela stavbe mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe. V kolikor se stavba ali njen posamezni del ne prodaja ali oddaja, izkaznice ni potrebno pridobiti.  Z novim Energetskim zakonom je pri najemu izkaznica potrebna le v primeru novega najema, kar pomeni, da je potrebna tudi v primeru, ko je isti najemnik v stavbi ali njenemu posameznem delu, ki ga je že imel v najemu, ni pa imel prijavljenega stalnega ali začasnega prebivališča.

Kako lahko energetska izkaznica vpliva na manjšo rabo energije v stavbah oziroma zagotovi večjo učinkovitost?
Energetska izkaznica je namenjena predvsem lastnikom, da lahko vidijo energijsko učinkovitost svoje stavbe in se tudi seznanijo o možnih ukrepih za povečanje njene učinkovitosti. Priporočila za izboljšanje energijske učinkovitosti stavb, ki jih vsebuje energetska izkaznica, so tudi spodbuda za izvedbo najpomembnejših ukrepov. Tako, da ne moremo reči, da je bistven del energetske izkaznice samo podatek o rabi energije, ampak tudi predlagani ukrepi za povečanje energijske učinkovitosti, ki so del energetske izkaznice.

Koliko strokovnjakov je v Sloveniji, ki lahko izdajo energetsko izkaznico?
Trenutno nas ima licenco neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic okoli 160 oseb. Naše pooblastilo in licenca sta dostopni na naši spletni strani.

Kakšna je cena za izdelavo energetske izkaznice?
Cena za izdelavo energetske izkaznice ni predpisana, določena pa je maksimalna cena izdelave. Več o cenah si lahko preberete tukaj ali pa nas kontaktirajte na enege izmed naših kontaktov.

Do kdaj morajo stavbe pridobiti energetsko izkaznico?
Lastnik stavbe ali njenega posameznega dela mora pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe, predložiti veljavno energetsko izkaznico stavbe ali njenega posameznega dela. Namesto energetske izkaznice posameznega dela stavbe se lahko predloži energetska izkaznica za celotno stavbo. Pri oddaji stavbe v najem za obdobje, krajše od enega leta, ter pri prodaji stavbe ali njenega dela namesto razlastitve ali prodaje stavbe oziroma njenega dela v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku, energetske izkaznice ni treba predložiti.

Kako je z izdelavo energetske izkaznice v večstanovanjskih objektih?
Po energetskem zakonu velja, da se energetska izkaznica lahko izda za stavbo kot celoto ali za posamezni del. V skladu z metodologijo izdelave energetske izkaznice je iz tehničnih razlogov prioritetna izdelava energetske izkaznice za celotno večstanovanjsko stavbo in ne za posamična stanovanja. Energetsko izkaznico za stanovanje se tehnično gledano lahko izdela, če so za to dane tehnične možnosti.

Kdo izdaja energetske izkaznice – kdo ima licenco za to?
Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti. Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke. Energetsko izkaznico lahko izdajajo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju.

Ali energetska izkaznica vpliva na vrednost nepremičnine?
Z rastjo cen energije, postaja energetska učinkovitost pomembna tudi pri odločitvah o nakupu, najemu ali odločitvi o samih investicijah v energetsko učinkovitost. Izkaznica podaja informacije o porabi energije v stavbi in predlaga priporočene ukrepe za izboljšanje njene učinkovitosti. Izkušnje iz tujine kažejo, da energetska izkaznica vpliva na ceno nepremičnine. Verjetno bodo ukrepi energetske učinkovitosti postali tudi pri nas eden od pomembnih kriterijev, ki jih upoštevamo pri nakupu ali najemu nepremičnine. Ocenjujemo, da bo energetska izkaznica vplivala na ozaveščenost in odločitve kupcev pri odločitvah za najem ali nakup posamezne nepremičnine.

Kakšne bodo globe za pravne in fizične osebe ?
Po uveljavitvi novega Energetskega zakona (EZ-1) bo globa v višini 300 evrov za prekršek, s katerim se bo kaznoval lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri njeni prodaji ali oddaji v najem kupcu oziroma najemniku najpozneje pred sklenitvijo pogodbe ne bo predložil originala ali kopije veljavne energetske izkaznice stavbe ali njenega posameznega dela skladno s 334. členom tega zakona. S sprejemom novega Energetskega zakona (EZ-1) se bo z globo v višini 1.000 evrov za prekršek kaznoval upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto skladno s 336. členom tega zakona. Potrebno je dodati, da nov Energetski zakon predvideva prehodno obdobje za kaznovanje in tudi prehodno obdobje glede obvezne meje pridobitve energetske izkaznice za stavbe javnega sektorja. Meja uporabne tlorisne površine, nad katero je potrebno pridobiti energetsko izkaznico, se postopno niža od 1000 m2 na 250 m2.

Kakšen bo nadzor nad lastniki nepremičnin (kdo bo ta nadzor izvajal in na kakšen način)?
Nadzor bo izvajalo ministrstvo, pristojno za energijo. S povezavo različnih baz javne uprave je mogoče preverjati podatke o prodanih in najetih nepremičninah.

Od kdaj bo energetska izkaznica obvezna?
Energetska izkaznica je obvezna že danes.

Ali obstajajo posebni primeri, ko energetska izkaznica ni obvezna?
Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:

 • oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
 • prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
 • prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
 • prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.

Kakšne spremembe je prinesel nov energetski zakon?
Nov Energetski zakon (EZ-1) na področju energetskih izkaznic prinaša predvsem zahtevo po obveznem oglaševanju energetske izkaznice, znižuje zahtevo glede obvezne pridobitve izkaznice od vsakega najema samo na novi najem ter odpravlja zahtevo po obvezni energetski izkaznici za večstanovanjske stavbe, pri čemer pa obveza lastnika v večstanovanjski stavbi ostaja. Poleg tega novi zakon prinaša kazni za neizvajanje in sistemsko ureja nadzor, uvaja pa tudi prehodno obdobje za neizvajanje oglaševanja.

Do kdaj je potrebno izdelati energetsko izkaznico za večstanovanjske stavbe?
Nov Energetski zakon (EZ-1) odpravlja zahtevo po obvezni energetski izkaznici za večstanovanjske stavbe. Obveza lastnika v večstanovanjski stavbi pa ostaja.

Ali mora biti energetska izkaznica prikazana v oglasih za prodajo/oddajo hiše?
Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice. Za to obveznost velja prehodno obdobje kaznovanja do konca letošnjega leta.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za mojo hišo, v kateri živim z družino?
Za hišo, v kateri živite, ne potrebujete energetske izkaznice v kolikor hiše ne prodajate ali oddajate na novo v najem. Namen energetske izkaznice je informirati kupca, ki ne pozna energijskih lastnosti nepremičnine.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za mojo hišo, v kateri živi moj sin z družino?
Za vašo hišo, v kateri živi vaš sin, ne potrebujete energetske izkaznice.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za hlev oz. gospodarsko poslopje?
Zahteve glede energetske izkaznice ter izkaza o energijskih lastnostih stavbe se ne nanašajo na:

 • stavbe, ki so varovane v skladu s predpisi o varstvu kulturne dediščine,
 • stavbe, ki se uporabljajo za obredne namene ali verske dejavnosti,
 • industrijske stavbe in skladišča,
 • nestanovanjske kmetijske stavbe, če se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev,
 • enostavne in nezahtevne objekte ter
 • samostojne stavbe s celotno uporabno tlorisno površino, manjšo od 50 m2.

V kolikor vaš objekt spada pod nestanovanjske kmetijske stavbe in se v njih ne uporablja energija za zagotavljanje notranjih klimatskih pogojev, ni potrebno pridobiti energetske izkaznice.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za vikend ?
V primeru prodaje ali oddaje vikenda potrebujete energetsko izkaznico.

Ali potrebujem energetsko izkaznico za zidanico (manjšo od 50 m2) ?
Za samostojne objekte manjše od 50 m2 ne potrebujete energetske izkaznice.

Kje lahko dobim energetsko izkaznico ?
Izdelujejo jo lahko neodvisni strokovnjaki iz 68.d člena Energetskega zakona (z licenco) na zahtevo stranke, izdajajo pa jo le pooblaščene pravne osebe – izdajatelji, ki jim pooblastilo za izdajo energetske izkaznice stavbe podeli pristojni minister po izvedenem javnem natečaju. Pogoji za pridobitev so navedeni v 68. členu veljavnega Energetskega zakona/UPB2 (Ur.l. RS, št. 27/2007). Na vašo zahtevo vam jo kot neodvisni strokovnjaki z licenco izdelamo mi.

Kdo izdela energetsko izkaznico ?
Izdela jo neodvisni strokovnjak.

S čim se izdelovalec energetske izkaznice izkaže ?
Neodvisni strokovnjak, ki ima licenco, se izkaže z izkaznico neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic.

Kaj je to pristojbina za izdelavo energetske izkaznice ?
Cena energetske izkaznice je sestavljena iz stroška izdelave energetske izkaznice in pristojbine. Osnova pristojbine za izdajo energetske izkaznice je odvisna od namembnosti stavbe, velikosti stavbe, števila posameznih enot stavbe. Višino pristojbine za izdajo energetske izkaznice bo podrobneje določila vlada, upoštevajoč stroške nadzora in stroške vodenja registrov, povezanih z energetskimi izkaznicami.

Koliko časa traja izdelava energetske izkaznice ?
Odvisno od posameznega objekta in predvsem popolnosti dokumentacije.

Ali lahko izdelajo energetsko izkaznico za mojo staro hišo, za katero nimam načrtov in nobene druge dokumentacije ?
Da, po želji se lahko izdela energetska izkaznica tudi za starejšo stavbo brez dokumentacije.

Koliko časa energetska izkaznica velja ?
Veljavnost energetske izkaznice je 10 (deset) let.

Ali lahko pridobim novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let ? 
Stranka lahko pridobi novo energetsko izkaznico pred potekom desetih let.

Ali potrebujem novo energetsko izkaznico, če sem zamenjal okna ?
Ne, v tem primeru ni potrebno pridobiti energetsko izkaznico.

Ali ima ena stavba lahko več energetskih izkaznic ?
Da. V kolikor ima stavba več posameznih delov in je tehnično mogoče, ima stavba lahko več izdanih energetskih izkaznic, ki se nanašajo na posamezne dele stavbe.

Ali energetsko izkaznico za večstanovanjsko stavbo (blok) lahko plačamo iz rezervnega sklada ?
Nov energetski zakon predvideva, da bo strošek izdelave energetske izkaznice moral plačati lastnik oziroma lastniki stavbe in da se strošek za izdelavo izkaznice šteje kot strošek rednega upravljanja, vezanega na učinkovitejšo rabo energije.

Ali je oblika energetske izkaznice predpisana ?
Oblika energetske izkaznice je predpisana S Pravilnikom o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb, (Ur.l. RS št. 77/2009) in Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb (Ur.l. RS, št.  93/2012).

Kakšne vrste energetskih izkaznic poznamo? Kaj je to računska in kaj merjena energetska izkaznica ? 
Glede na vrsto stavbe oziroma namen njene uporabe ločimo dve vrsti energetskih izkaznic: računsko in merjeno. Računska energetska izkaznica, ki se določi na podlagi izračunanih energijskih kazalnikov rabe energije stavbe, se izda za novozgrajene stavbe in obstoječe stanovanjske stavbe. Merjena energetska izkaznica, ki se določi na podlagi meritev rabe energije, pa se izda za obstoječe nestanovanjske stavbe.

Kaj pomenijo energijski kazalniki ?
Energijski kazalniki za računsko energetsko izkaznico so:

 • letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe QNH/Ak (kWh/m2a). Letna potrebna toplota za ogrevanje stavbe QNH (kWh/a) pomeni toplotno potrebo stavbe vključno transmisijskih in ventilacijskih toplotnih izgub, zmanjšana za izkoristljive pritoke sončnega sevanja in notranjih toplotnih virov.
 • letna dovedena energija za delovanje stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Q/Ak (kWh/m2a). Letna dovedena energija za delovanje stavbe Qf (kWh/a) pomeni celotno končno energijo, ki jo stavba potrebuje za pokrivanje potreb za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje, klimatizacijo in razsvetljavo.
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a). Letna primarna energija za delovanje stavbe Qp (kWh/a) pomeni energijo primarnih nosilcev energije, ki je pridobljena z izkoriščanjem naravnih energetskih virov, ki niso izpostavljeni tehnični pretvorbi in so porabljeni za delovanje stavbe.
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a). Letne emisije CO2 pomenijo emisije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kg/m2a) ter se določijo v skladu s predpisi, ki urejajo učinkovito rabo energije v stavbah.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:

 • letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a). Letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto stavb Qf,h (kWh/a), pomeni celotno končno energijo, ki se dovaja sistemu v stavbo z namenom pretvorbe v toploto in se določi na podlagi standarda SIST EN 15603.
 • letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a)
 • letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a),
 • letne emisije CO2 zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe Ak (kg/m2a).

Kondicionirana površina stavbe (Ak) pomeni ogrevano in/ali hlajeno zaprto neto površino stavbe v skladu s standardoma SIST EN ISO 13789 in SIST ISO 9836 in pravilnikom, ki predpisuje metodologijo učinkovite rabe energije v stavbah.

Ali so predlogi za izboljšavo na energetski izkaznici splošni ali se nanašajo na mojo hišo ?
Predlogi za izboljšavo se nanašajo na stavbo, za katero je izdana energetska izkaznica.

V katerih objektih mora biti energetska izkaznica nameščena na vidno mesto ?
V stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, mora upravljavec stavbe veljavno energetsko izkaznico namestiti na vidno mesto. Nov Energetski zakon (EZ-1) predvideva postopno nižanje obveze glede tlorisne površine.

Kateri predpisi določajo energetsko izkaznico ?
V Sloveniji je uvedba energetske izkaznice stavbe podprta z naslednjo zakonodajo:

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah PURES (Ur.l. RS št. 52/2010 z dne 30.06.2010) in  Tehnična smernica TSG-1-004:2010, ki določa računsko metodologijo energetske izkaznice stavb.

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!