Merjena izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije.

Podlaga za izdelavo merjene energetske izkaznice so izmerjene vrednosti rabe energije v stavbi ali njenem posameznem delu. Podatke o dobavljeni energiji ter splošne podatke o stavbi posreduje naročnik, na primer v obliki računov ali drugih poročil. Neodvisni strokovnjak ob izdelavi merjene energetske izkaznice opravi pregled stavbe in naprav ter mest dobave energije v stavbo oziroma mest oddaje energije iz stavbe ter strokovno preveri smiselnost posredovanih podatkov. Za pravilnost in resničnost posredovanih podatkov o stavbi in rabi energije v
njej je odgovoren naročnik merjene energetske izkaznice. Naročnik merjene energetske izkaznice je posreduje neodvisnemu
strokovnjaku oziroma izdajatelju splošne podatke o stavbi oziroma njenem posameznem delu ter podatke o rabi energije, sočasno ob naročilu za
izdelavo energetske izkaznice.

Energijski kazalniki za merjeno energetsko izkaznico so:
– letna dovedena energija, namenjena pretvorbi v toploto na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
– letna poraba električne energije zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe (kWh/m2a),
– letna primarna energija za delovanje stavbe na enote kondicionirane površine stavbe Qp/Ak (kWh/m2a),
– letne emisije CO(2) zaradi delovanja stavbe na enoto kondicionirane površine stavbe A(k) (kg/m2a).

Primer merjene energetske izkaznice:

merjena energetska izkaznica

merjena energetska izkaznica

merjena energetska izkaznica

 

Primeri priporočil za stroškovno upravičene izboljšave energetske učinkovitosti stavbe, ki se priložijo k energetski izkaznici, razen vprimeru najema stavbe in morajo biti v skladu s pravili stroke in stanjem tehnike.

Priporočila so razdeljena na naslednja področja:

– ukrepi za izboljšanje kakovosti ovoja,

– ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti sistemov,

– ukrepi za povečanje učinkovitosti izrabe obnovljivih virov energije,

– organizacijski ukrepi.

 

priporočila za izboljšave energetske učinkovitosti

 

 

 

 

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!