Kdaj je obvezna?

Z dnem 22.3.2014 je pričel veljati nov energetski zakon EZ-1, ki določa, da je lastnik nepremičnine obvezan pridobiti energetsko izkaznico:

– v primeru prodaje nepremičnine,

– v primeru oddaje nepremičnine v najem za več kot eno leto. V primeru najema stanovanja bo potrebna predložitev izkaznice samo v primeru novega najema, torej če je najemnik imel začasno ali stalno prebivališče že prej na naslovu za katerega se sklepa najem, najemodajalec izkaznice ne potrebuje,

– v primeru oglaševanja nepremičnine pri prodaji ali oddaji v najem.

 

UPRAVLJALCI NEPREMIČNIN:

–  v primerih javnih zgradb. Energetska izkaznica mora biti nameščena na vidnem mestu v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m2, ki so v lasti države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državni organi ali organi lokalnih skupnosti oziroma organizacije in so v skladu z uredbo, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena, uvrščene v podrazrede standardne klasifikacije dejavnosti z naslednjimi oznakami:

  • 12201 – Stavbe javne uprave,
  • 12630 – Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo,
  • 12640 – Stavbe za zdravstvo,
  • 12610 – Stavbe za kulturo in razvedrilo.

Z globo v višini 1.000 eurov se za prekršek kaznuje upravljavec stavbe ali posameznega dela stavbe, če v stavbah s celotno uporabno tlorisno površino nad 250 m², ki so v lasti ali uporabi javnega sektorja, ne namesti veljavne energetske izkaznice na vidno mesto.

NEPREMIČNINSKE AGENCIJE: Pri prodaji in oddaji stavbe ali njenega posameznega dela v najem mora lastnik zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice, saj se z globo v višini 250 eurov za prekršek kaznuje lastnik stavbe ali posameznega dela stavbe, če pri prodajanju in oddajanju stavbe ali posameznega dela
stavbe v najem ne zagotovi, da se pri oglaševanju navedejo energijski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali posameznega dela stavbe iz energetske izkaznice. Podatki morajo biti zagotovljeni od 31.12.2014 naprej.

Če želite imeti zanesljivega poslovnega partnerja, nas kontaktirajte.

Izkaznice za stavbo ali njen posamezni del ni potrebno predložiti pri:
– oddaji v najem za obdobje, krajše od enega leta,
– prodaji v primeru izkazane javne koristi za razlastitev,
– prodaji v postopku izvršbe ali v stečajnem postopku,
– prodaji ali oddaji nepremičnine, ki je v last Republike Slovenije ali lokalne skupnosti prešla na podlagi sklepa o dedovanju.
Za neupoštevanje predpisov iz zakona so predpisane visoke finančne globe.

Ne zamudite najnovejših informacij v povezavi z energetsko izkaznico!